Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐÀN PIANO

Bằng cách sử dụng dịch vụ vận chuyển được hỗ trợ trên trang giao dịch JPS Piano, bạn đã thừa nhận và đồng ý với các yêu cầu, và/hoặc các Chính Sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Vận Chuyển này. JPS Piano bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Vận Chuyển này vào bất cứ lúc nào.

 

 

A. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KHÔNG VẬN CHUYỂN, HẠN CHẾ VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN

1. Những trường hợp JPS Piano không hỗ trợ vận chuyển

2. Những trường hợp vận chuyển có điều kiện và/hoặc hạn chế vận chuyển

a. Hàng cồng kềnh

b. Hàng dễ vỡ