Đàn Piano Cơ Pruthner MP700DE

Đàn Piano Cơ Pruthner MP700DE