Đàn Piano Cơ Pruthner MP700DXM

Đàn Piano Cơ Pruthner MP700DXM