Đàn Piano Cơ Kreuizbach DL-117M

Đàn Piano Cơ Kreuizbach DL-117M