Đàn Piano Cơ Pruthner MP50DM

Đàn Piano Cơ Pruthner MP50DM