Đàn Piano Cơ Victor V-103B

Đàn Piano Cơ Victor V-103B